Shrines

Mazar_Of_Khushal_Khan_Khattak

khushal khattk SHrine

kaka saib

Bahadar Baba

Akor khattak

hilly path to Bahadur Baba Shrine (Mazar)

hilly path to Bahadur Baba Shrine (Mazar)